Swopster is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74149830 en is gevestigd aan Bahialaan 100 (3065WC) te Rotterdam. 


Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Advertentie: het aanbod van een Gebruiker aan een andere Gebruiker.

3. Swopster: de dienstverlener die het gebruik van de Website/Applicatie ter beschikking stelt aan een Gebruiker.

4. Consument: de natuurlijke persoon niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Diensten: het faciliteren van een online platform (Website en Applicatie) waarop Gebruiker producten kan ruilen, verkopen en kopen van een andere Gebruiker.

6. Gebruiker: de natuurlijke persoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die gebruik maakt van de Website/Applicatie.

7. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Swopster, alsmede voorstellen van Swopster voor Diensten die door Swopster aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Swopster.

8. Website: https://swopster.nl/.

9. Applicatie: het online platform van Swopster op smartphones of tablets gedownloade applicatie.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Swopster en Gebruiker en op het gebruik van de Website/Applicatie door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. De algemene voorwaarden van Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf zijn uitgesloten.

4. Swopster gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruikers. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de diensten van Swopster. Swopster zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in het Privacy statement van Swopster.

5. Als aanbieder van de Website/Applicatie, is Swopster geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruikers onderling.

6. Swopster heeft geen controle over, en biedt nimmer garantie voor de kwaliteit, geschiktheid, volledigheid,  juistheid, (il)legaliteit, beoordelingen en/of recensies van de Advertenties, of de Gebruiker die de betreffende Advertentie heeft geplaatst. Swopster wijst erop dat elke Gebruiker een zelfstandige onderzoeksplicht heeft om te onderzoeken of de getoonde Advertentie(s) voldoet aan het hierboven genoemde. Eventuele afbeeldingen bij de Advertentie zijn enkel en alleen bedoeld als weergave. Een Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan deze afbeelding(en), en is nimmer aan te merken als een goedgekeurde afbeelding door Swopster.

7. De inhoud van geplaatste advertenties of delen daarvan kunnen weergegeven worden op andere websites, applicaties, e-mails, social media en in andere online en offline advertenties.

8. De Website/Applicatie kan links bevatten naar websites van derden. Op de websites van derden kunnen andere cookies en/of privacy statements van toepassing zijn. Swopster is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de beschikbaarheid of juistheid van de (inhoud van de) websites van derden. Een link op de Website naar een derde is nimmer aan te merken als een goedkeuring van Swopster van de (diensten van) de derde.

9. Het is Gebruiker verboden om de Overeenkomst over te dragen aan een derde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 3 – Gebruik Van De Website/Applicatie

1. Swopster kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website/Applicatie zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account.

2. Het is elke Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website/Applicatie te kopiëren en/of op andere te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swopster. Hieronder wordt tevens verstaan de inhoud van de Advertenties.

3. De inhoud van de Website/Applicatie kan beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Website/Applicatie te gebruiken gaat elke Gebruiker ermee akkoord dat de intellectuele eigendomsrechten berusten bij Swopster en/of de Gebruiker die de Advertentie heeft geplaatst. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Swopster en derden, alsmede op de goede naam van Swopster. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website/Applicatie, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke berusten uitsluitend bij Swopster en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker. Het is een Gebruiker verboden om de inhoud te gebruiken, aan te passen, te kopiëren, in licentie te geven, verkopen of anderszins te exploiteren. Een Gebruiker heeft slechts een beperkt gebruiksrecht om gebruik te maken van de Website.

4. Gebruiker is het voorts niet toegestaan om de (persoons)gegevens van Gebruikers die een Advertentie op de Website/Applicatie hebben geplaatst te verwerken, verzamelen of op andere wijze te gebruiken ten behoeve van acquisitie of het aanbieden eigen producten.

5. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Swopster aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website/Applicatie.

6. Swopster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Swopster is uit gegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Swopster bekend was.

7. Een Gebruiker heeft toegang tot de informatie zoals gepubliceerd en weergegeven op de Website/Applicatie. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Swopster onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

8. Swopster is gerechtigd om (delen van de) Website/Applicatie te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

 

Artikel 4 – Het Account

1. Elke gebruiker dient minimaal 13 jaar en ouder te zijn om een account te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van bepaalde functies van de Website/Applicatie, zoals het publiceren of bekijken van een Advertentie.

2. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord.

3. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

4. Elke Gebruiker mag slechts één account registreren tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Het account is persoonlijk en mag niet overgedragen worden.

5. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Swopster. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

6. Slechts nadat het account is aangemaakt, kan een Gebruiker acties uitvoeren op de Website/Applicatie.

 

Artikel 5 – Abonnement

1. Om volledig toegang tot de Website/Applicatie te krijgen dient Gebruiker een abonnement af te sluiten.

2. Het abonnement kent geen minimumduur en wordt telkens stilzwijgend verlengd, tenzij Gebruiker expliciet aangeeft het abonnement te willen stoppen.

3. Het abonnement is tussentijds opzegbaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand.

4. Indien Gebruiker het abonnement tussentijds opzegt, heeft Gebruiker geen recht op verrekening van de reeds betaalde abonnementsgelden.

 

Artikel 6 – Plaatsen Van Een Advertentie

1. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijk voor alle inhoud die de Gebruiker beschikbaar stelt via de Website/Applicatie. Door het plaatsen van informatie op de Website/Applicatie Garandeert de gebruiker dat zij de eigenaar is van alle gegevens die zij publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/ openbare op de Website/Applicatie. Gebruiker staat er voor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via de Website/Applicatie publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet/ en regelgeving.

2. Het is elke Gebruiker voorts verboden om een Advertentie te uploaden, reacties te plaatsen of op andere wijze content op de Website/Applicatie te publiceren en/of te verspreiden via de Website/Applicatie in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haat zaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen of de Website/Applicatie.  Swopster kan de geplaatste content, die een of meerdere van bovengenoemde inhoud bevat verwijderen. Swopster zal de betreffende Gebruiker die de content heeft geplaatst hiervan op de hoogte stellen. Swopster respecteert het auteursrecht van derden en verwacht van de Gebruikers van de Website dat zij hetzelfde doen.

3. Elke Gebruiker gaat ermee akkoord door informatie en/of gegevens via de Website/Applicatie te uploaden, publiceren of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, dat Gebruiker een kosteloze, niet-exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare (gebruiks)licentie voor de betreffende content verstrekt ten behoeve van de exploitatie- en commercialiseringsrechten. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot het recht van Swopster om de  content te gebruiken, kopiëren, publiceren, wijzigen en (delen daarvan) te delen en/of te promoten ten behoeve van de Website/Applicatie op internet en/of (social media) kanalen.

4. Indien een Gebruiker in de uitoefening van beroep of bedrijf een dienst of product aanbiedt via een Advertentie is Gebruiker verplicht om (i) de volledige prijs te benoemen, inclusief alle onvermijdbare kosten en (ii) de prijs inclusief btw te tonen.

5. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Swopster onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken en/of eventuele gebreken zelf herstellen.

6. Swopster is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website/Applicatie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website/Applicatie is bedoeld.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Bij Het Gebruik Van De Chatfunctie Website/Applicatie

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de chatfunctie op de Website/Applicatie van Swopster. Het is Gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is bijvoorbeeld verboden om:

  1. bedreigende taal te gebruiken naar Gebruikers of naar Swopster;
  2. onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te versturen;
  3. teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te versturen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden.
  4. direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Gebruikers;
  5. schade of hinder aan andere Deelnemers of Swopster toe te brengen;
  6. commerciële informatie te verspreiden in communicatie naar andere Gebruikers;
  7. racistische of aanstootgevende uitingen te doen in communicatie naar andere Deelnemers en/of op het profiel te vermelden.

 

Artikel 8 – Opschorting En Ontbinding Advertentie

Swopster heeft het recht om de Advertentie van Gebruiker op te schorten indien (i) Gebruiker inbreuk maakt op de rechten van derden (ii) de intellectuele eigendomsrechten van andere schendt of vervalste producten plaatst (iii) aanzet tot het plegen van overtredingen of misdrijven, discriminatie, haat of geweld op grond van ras, etniciteit of nationaliteit, (iv) onjuiste informatie of vertrouwelijke gegevens schendt, (v) lasterlijke opmerkingen maakt, (vi) handelingen pleegt die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, (vi) handelingen pleegt die minderjarigen in gevaar kunnen brengen, (vii) de persoonsgegevens van anderen openbaar maakt of anderszins de privacy van anderen schendt of (vii) zich voordoet als iemand anders.

 

Artikel 9 – Notice And Takedown

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Swopster verplicht hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.  Swopster komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website/Applicatie te ontzeggen en/of het gebruik van de Website/Applicatie te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website/Applicatie gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Swopster of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Swopster tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker zoals het beperken of uitschakelen van het plaatsen van Advertenties, reacties en meer. Swopster zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Swopster aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij Swopster over inbreuk makende of illegale Advertenties, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via het contactformulier op de website of via info@swopster.nl.

6. Swopster is niet verantwoordelijk indien een Gebruiker geld overmaakt aan een andere Gebruiker ten behoeve van een door de Gebruiker aangeboden product, en het product van Gebruiker blijkt niet echt te zijn. Swopster wijst elke Gebruiker er op dat elke Gebruiker zelf dient na te gaan of de Advertentie klopt, of dat het mogelijk een misleidende Advertentie is, of er op andere wijze sprake is van oplichting.

Swopster heeft HIER een pagina waarin uitleg wordt gegeven over het herkennen van een oplichter.

 

Artikel 10 – Beschikbaarheid Website/Applicatie

1. Swopster staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Swopster spant zich in om (de toegang tot) de Website /Applicatie voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website/Applicatie. Swopster is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website/Applicatie, het gebruik van de Website/Applicatie op te schorten. Swopster is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website/Applicatie te kunnen waarborgen.

2. Swopster is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Swopster ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van de Website/Applicatie. Swopster kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruikers, de beschikbaarheid van de Website/Applicatie beperken indien Swopster dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Swopster, of om onderhoud uit te voeren aan de Website/Applicatie. Swopster is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan de Website/Applicatie en kan nieuwe functionaliteiten en introduceren. Swopster zal de Gebruikers zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan de Website/Applicatie, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op eventuele contractuele verplichtingen.

3. Swopster heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de verkoop van de aangeboden producten door Gebruikers, en geeft geen garantie over de kwaliteit van het aangebodene, de bevoegdheid van een Gebruiker om de dienst of het product te verkopen, noch over de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie. Elke Gebruiker heeft een zelfstandige verplichting om onderzoek te doen naar de het betreffende product of de dienst die door een andere Gebruiker wordt aangeboden via de Advertentie. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website/Applicatie zijn onder voorbehoud  van spel- of typefouten. Swopster is nimmer aansprakelijk indien de dienst of het product niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker. 

 

Artikel 11 – Betaling

1. Het recht om gebruik te maken van  Swopster Website/Applicatie is in beginsel kosteloos, tenzij Gebruiker een abonnement met Swopster heeft afgesloten. Gebruiker is dan onderworpen aan een periodieke vergoeding om algeheel gebruik te maken van de Website/Applicatie. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden aan Gebruiker ter beschikking gesteld.

2. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen of deze voorwaarden voldoet, is Swopster gerechtigd het Abonnement te beëindigen en/of het gebruik van Swopster Website/Applicatie op te schorten, dan wel te beëindigen.

 

Artikel 12 – Beperking Van Aansprakelijkheid

1. Swopster is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Swopster, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Swopster en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Swopster buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit Swopster alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van Swopster, (ii) de verkoop van de producten van (andere) Gebruikers via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van Swopster en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website.

3. Swopster sluit alle gevolgschade uit.

4. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Swopster vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Swopster binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Swopster.

 

Artikel 13 – Vrijwaring

Gebruiker vrijwaart Swopster voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de producten, (ii) het gebruik van Diensten van Swopster, (iii) de onrechtmatige inhoud van de Advertentie en/of het aangebodene (iv) het sluiten van een overeenkomst op grond van een Advertentie.

 

Artikel 14 – Klachten

1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van Swopster, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen worden gemeld via het contactformulier op de website of via info@swopster.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Swopster de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Swopster zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 15 – Wijzigingen Gebruiksvoorwaarden

Het staat Swopster vrij om (delen van de) Website/Applicatie aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website/Applicatie met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen. Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de Overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website/Applicatie gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

 

Artikel 16 – Toepasselijk Recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Swopster en Gebruiker, en Swopster en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Swopster en Gebruiker, of door het gebruik van de Website/Applicatie door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam, locatie Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 28 oktober 2021.