Dit is het privacy statement van Swopster. Swopster is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74149830 en is gevestigd aan Bahialaan 100 (3065WC) te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe Swopster omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens (dit zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Swopster de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Swopster zal deze persoonsgegevens beveiligen in overeenstemming met de wettelijke eisen die hieraan gesteld worden, waaronder de eisen die volgen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 
Verkrijging Persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van Swopster, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan Swopster, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Swopster is onder andere in de mogelijkheid op persoonsgegevens te verzamelen wanneer: 

 • U een website van Swopster bezoekt;
 • U gebruik maakt van Swopster applicatie;
 • U via het contactformulier of telefonisch contact zoekt met Swopster;
 • U uw gegevens invult of achterlaat;
 • U uw producten aanbiedt aan Swopster.
 
Categorieën Persoonsgegevens

Swopster kan persoonsgegevens verwerken vanuit de verschillende vormen van relaties die Swopster onderhoudt. Welke persoonsgegevens worden verzameld, hangt af van de relaties die u met Swopster heeft. Swopster verzoekt u om de juiste en relevante gegevens aan Swopster aan te leveren. Indien er voor het doel, waarvoor u aan Swopster persoonsgegevens heeft verstrekt, relevante wijzigingen plaatsvinden, dient u dit door te geven aan Swopster. Swopster kan op deze manier beschikken over correcte en actuele persoonsgegevens.

 
Consumenten:

De dienstverlening van Swopster is voornamelijk gericht op consumenten, waarbij Swopster onderscheid maakt in de volgende type consumenten:

  a. Websitebezoeker:

Indien u een (van de ) website(s) van Swopster bezoekt, kan Swopster door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Swopster zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van Swopster voor beveiligingstechnische redenen. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden.

  b. Applicatie-gebruiker:

Indien u gebruik maakt van de applicatie van Swopster, kan Swopster door middel van cookies persoonsgegevens verzamelen. Swopster zal enkel persoonsgegevens verzamelen, indien u daar toestemming voor heeft verleend. Tevens wordt uw IP-Adres geregistreerd op de server van Swopster voor beveiligingstechnische redenen. Ingevolge de verschillende cookies, kunnen hiervoor verschillende persoonsgegevens verzameld worden.      

  c. Contactzoekende:

Indien u via de website, per e-mail of telefonisch contact opneemt met Swopster, zal Swopster enkel persoonsgegevens verwerken voor zover dat voor het doel van uw contact noodzakelijk is.

 
Doel Van De Verwerking

De persoonsgegevens die door Swopster verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het doen van marketing en communicatie uitingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
 
Grondslag Verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van Swopster  worden persoonsgegevens verwerkt. Swopster verwerkt uitsluitend gegevens die Swopster noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met Swopster  bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door gebruik te maken van de applicatie indien u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 
Noodzaak Verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die Swopster biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven. 

 
Geautomatiseerde Besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 
Bewaartermijn

De door Swopster verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. 

 
Verwerking Door Derden

Swopster deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op Swopster kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contact- en NAW-gegevens.
 
Beveiliging Van Persoonsgegevens

Swopster neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 
Jonger Dan 16 Jaar?

Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 
Disclaimer

Door het gebruiken van de website en applicatie stemt u in met de disclaimer. Swopster behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website, applicatie en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website en applicatie over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website en applicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Swopster aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website en applicatie. Het gebruiken van de website en applicatie komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website en applicatie. Aan de inhoud van de website en applicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website en applicatie zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Swopster voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 
Cookieverklaring

Swopster maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Swopster mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die Swopster gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. 

Op de website van Swopster worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat Swopster informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier of via info@swopster.nl.

 
Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 
Recht Van Betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;
  Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 • Recht op rectificatie; 
  U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing; 
  Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking; 
  Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met Swopster.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens; 
  Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan Swopster, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan Swopster over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar; 
  De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Swopster staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.
 
Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Swopster met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of per e-mail via info@swopster.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt Swopster u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. Swopster zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 
Wijzigingen Privacy Statement

Swopster kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 28 oktober 2021.